Skip to content Skip to navigation

Data-Augmented Contact Model for Rigid Body Simulation

Yifeng Jiang, Jiazheng Sun, C. Karen Liu
ArXiv, 2019